ปากกาไอแพด Stylus iPad

ปากกาไอแพด (iPad Stylus)

ปากกาไอแพดจาก AppleSheep ถูกสั่งผลิตให้แตกต่างจากปากกา iPad ทั่วไปในท้องตลาดเราเลือกชิพตัวที่ดีที่สุุด แบตเตอรี่ที่ใช้นานที่ที่สุด ปากกาเราใกล้เคียงกับ Apple Pencil มากที่สุดทางร้านมีรับประกันตัวปากกาให้ 3 เดือน หากเกิดปัญหาจากระบบภายใน ทางร้านเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทัน (ยกเว้นกรณีที่ปากกาตกหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นๆที่ไม่ได้มาจากระบบภาย) 

ปากกา iPad

คุณสมบัติปากกาไอแพด

เลือกซื้อปากกาไอแพด