top of page

Free Wallpaper

Rambie Halloween

Rambie Post.jpg

วิธีการ Download Wallpaer

วิธีที่1 Download ไฟล์ภาพคมชัดจากลิ้งด้านล่าง หลังจากนั้นในแตกไฟล์ใน Zip ออกมาเพื่อเซฟรูปภาพนำมาใช้เป็น Wallpaper

วิธีที่2 Save ภาพจากรูปด้านล่างตาม Template ของอุปกรณ์ที่ต้องการ วิธีที่สองจะได้ภาพที่ความคมชัดน้อยกว่าวิธีแรกนะครับ

Macbook Wallpaper

Rambie Macbook.jpg

iPad Wallpaper

Rambie iPad.jpg

iPhone Wallpaper

Rambie iPhone.jpg

Apple Watch Wallpaper

Rambie Apple Watch.jpg

Rambie Set 2

Free Wallpape iPad

วิธีการ Download Wallpaer

วิธีที่1 Download ไฟล์ภาพคมชัดจากลิ้งด้านล่าง หลังจากนั้นในแตกไฟล์ใน Zip ออกมาเพื่อเซฟรูปภาพนำมาใช้เป็น Wallpaper

วิธีที่2 Save ภาพจากรูปด้านล่างตาม Template ของอุปกรณ์ที่ต้องการ วิธีที่สองจะได้ภาพที่ความคมชัดน้อยกว่าวิธีแรกนะครับ

Macbook Wallpaper

Free Wallpape Macbook

iPad Wallpaper

Free Wallpape iPad

iPhone Wallpaper

Free Wallpape iPhone

Apple Watch Wallpaper

Free Wallpape Apple Watch

Rambie Set 1

Free Wallpape Rambie

วิธีการ Download Wallpaer

วิธีที่1 Download ไฟล์ภาพคมชัดจากลิ้งด้านล่าง หลังจากนั้นในแตกไฟล์ใน Zip ออกมาเพื่อเซฟรูปภาพนำมาใช้เป็น Wallpaper

วิธีที่2 Save ภาพจากรูปด้านล่างตาม Template ของอุปกรณ์ที่ต้องการ วิธีที่สองจะได้ภาพที่ความคมชัดน้อยกว่าวิธีแรกนะครับ

Macbook Wallpaper

Free Wallpape Macbook

iPad Wallpaper

Free Wallpape iPad

iPhone Wallpaper

Free Wallpape iPhone

Apple Watch Wallpaper

Free Wallpape Apple Watch
bottom of page